مناقصه خرید مینی لودر نوبت دوم

on .

***بسمه تعالي***

شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد مجوز شماره ‌75 مورخ 1398/09/25 شوراي اسلامي شهر شهباز يك دستگاه ميني لودر خود را از طريق مناقصه عمومي به شرح ذيل خريداري نمايد، لذا متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر، و دريافت برگ شرايط و درخواست شركت در مناقصه و تسليم پيشنهادات خود از تاريخ 1398/11/15 لغايت پايان وقت اداري مورخ1398/12/04 از ساعت 8 صبح الي 14:30 به استثناء ايام تعطيل به نشاني شهر شهباز، شهرداري شهباز واحد اداري مراجعه نمايند. متقاضيان ميتوانند در صورت تمايل در جلسه بازگشايي پاكات شركت نمايند.

 *مبلغ سپرده شركت در مناقصه 5% قيمت پايه به مبلغ200/000/000ريال  مي باشد.كه به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر و يا واريز نقدي به شماره حساب 794982967 بانك كشاورزي به نام شهرداري شهباز اقدام نمايند.

 *تاريخ بازگشايي پاكات روزدوشنبه مورخ 1398/12/05  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

قيمت پايه (ريال)

سال ساخت

مشخصه هاي فني

تعداد

نام دستگاه

رديف

4/000/000/000

1398

ظرفيت 1/5 تن(يك ونيم تن)مجهز به كابين فول و كنترل كننده كامل هيدروليك و...(پيوست برگه استعلام)

1

ميني لودر

1

 

 

                  

                                                                 روابط عمومي                            

                                                                شهرداري شهباز