آگهی استعلام حمام تاریخی شهر

on .

                                                                                                                                   ***بسمه تعالي*** 

این شهرداری در نظر دارد براساس مجوز شماره 77 مورخ 22/1398/10   شورای اسلامی شهر شهباز انجام عملياتمرمت و بازسازي حمام تاريخي شهر  شهباز به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .، لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 1398/11/19 لغايت مورخ 1398/11/26به دبيرخانه شهرداري مراجعه و اسناد را دريافت  نمايند. و نيز آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 14:30 مورخ 98/11/27 به  دبير خانه شهرداري مي باشد.

 

*مبلغ برآورد اوليه اجراي كار حدود  1/650/000/000 ريال مي باشد

 

*تاريخ بازگشايي پاكات روز دو شنبه  مورخ1398/11/28  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

 

 

                                                                        

                             روابط عمومي شهرداري شهباز