مدیریت بحران

on .

در راستای اهداف مدیریت بحران شهردار محترم و اعضای کمیته بحران شهرداری شهباز از مسیرهای روان آب ها بازدید نمودند .