جلسه ستاد پیشگیری

on .

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرداری شهباز