ضدعفونی شهر مورخ 98/12/29

on .

بخشی از مجموعه اقدامات انجام شده در راستای ضدعفونی شهر