اقدامات پیشگیرانه جهت ویروس کرونا

on .

شهرداری شهباز در تاریخ 1399/01/01 بمنظور مبارزه با ویروس کرونا اقدامات پیشگیرانه ای طی محلول پاشی مواد ضدعفونی در سطح شهر ، معابر و اماکن عمومی انجام دادند .