عملیات گندزدایی معابر

on .

عملیات گند زدایی و ضد عفونی سطح کلیه معابر پر تردد شهر شهباز توسط واحد آتش نشانی شهرداری شهباز در مورخه 1399/1/2.قابل ذکر است حجم محلول مورد استفاده در هر روز قریب به 10 هزار لیتر میباشد.