شکست کرونا با مراعات و همدلی

on .

در خانه می مانیم تا همراه وهم قسم باپزشکان و پرستاران از جان گذشته ی  سرزمین مان درمبارزه با  ویروس کرونا سهیم  باشیم.

انجام عملیات ضد عفونی معابر و اماکن عمومی شهر همزمان با اولین روز  کاری سال جدید و همچنین ضد عفونی خانه به خانه (ورودی منازل) توسط پرسنل شهرداری شهباز.

کرونا_را با مراعات وهمدلی _شکست_میدهیم

شهرداری و  شورای اسلامی شهر شهباز