ضدعفونی خودروها

on .

اجرای ضدعفونی خودروهای عبوری و خودروهایی که قصد ورود به محدوده شهر شهباز را دارند توسط پرسنل شهرداری شهباز