ادامه روند ضدعفونی و گندزدایی معابر

on .

 

ادامه روند ضدعفونی سطح شهر شامل خیابان ها و کوچه ها توسط پرسنل شهرداری در تاریخ 12 و 13 فروردین 1399