ضدعفونی و گندزدایی معابر و درب منازل

on .

ادامه روند ضدعفونی معابر سطح شهر و درب منازل مورخ 99/01/15