نصب دستگاه های ضدعفونی در سطح شهر

on .

نصب دست گاه های ضدعفونی در سطح معابر پر تردد و در ورودی درمانگاه های شهباز خدمتی دیگر ازشهرداری و شورای اسلامی شهر شهباز در راستای مبارزه با ویروس کرونا