بازدید از پروژه

on .

بازدید شهردار محترم شهر شهباز از روند اجرای پروژه کانال خیابان شهید میرغفاری و همچنین اجرای عملیات لکه گیری آسفالت کوچه های شهر شهباز در تاریخ 1399/01/30