ادامه عملیات لکه گیری آسفالت معابر

on .

ادامه عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر در راستای رسیدگی و بهسازی معابر سطح شهر و تسهیل در عبور و مرور شهروندان توسط پیمانکار مربوطه تحت نظارت واحد عمران شهرداری شهباز در تاریخ 1399/01/31