ادامه عملیات ضدعفونی معابر

on .

ادامه روند ضدعفونی معابر ، مراکز صنفی ، مراکز درمانی و اداری شهر توسط پرسنل شهرداری شهر شهباز در تاریخ 1399/02/01

با مراعات و همدلی کرونا را شکست می دهیم .

شهرداری و شورای اسلامی شهباز