پروژه جدولگذاری بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی

on .

بازدید مهندس یادگاری شهردار شهباز از چگونگی روند اجرای پروژه جدولگذاری بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی