ادامه عملیات زیرسازی بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

on .

ادامه عملیات زیرسازی بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی**     

    در ادامه اجرای عملیات زیرسازی بلوار ورودی شهباز ، شهردار شهباز مهندس یادگاری ضمن بازدید از پروژه و روند فنی اجرای آن بر لزوم سرعت بخشیدن به اجرای پروژه جهت بهبود عبور و مرور شهروندان تأکید نمودند .