ادامه اجرای پروژه اصلاح و ساماندهی کانال خیابان شهید میرغفاری

on .

بازدید شهردار شهباز از روند پیشرفت اجرای پروژه اصلاح و ساماندهی کانال خیابان شهید میرغفاری . از اهداف اجرای این پروژه می توان به موارد زیر اشاره نمود :

- بهبود و مناسب سازی فضای بصری شهری

- بهبود وضعیت بهداشتی خیابان مذکور

- کاهش اتلاف آب کشاورزی و سرعت بخشیدن به هدایت آب جهت بهره برداری کشاورزان

- با توجه به اصلاح کناره های کانال ، تعریض خیابان و کمک به عبور و مرور