جمع آوری پسماندهای حاصل از لایروبی

on .

جمع آوری پسماندهای حاصل از لایروبی کانال های کشاورزی از سطح شهر توسط پرسنل شهرداری شهباز