آگهی استعلام جدولگذاری ، پیاده روسازی و تکمیل رفوژ

on .

 

                                                                                                                                   ***بسمه تعالي***

 

این شهرداری در نظر دارد براساس مجوز شماره 58/ش ش  مورخ 1399/01/31 و125/ش ش 1399/02/14  شورای اسلامی شهر شهباز انجام عمليات احداث جدولگذاري و پياده رو سازي آرامستان و تكميل رفوژ بلوار امام خميني (ره) شهر شهباز  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .، لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 1399/03/06 لغايت مورخ 1399/03/10به دبيرخانه شهرداري مراجعه و اسناد را دريافت  نمايند. و نيز آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 14:45 مورخ 1399/03/11 به  دبير خانه شهرداري مي باشد.

 

 

 

*مبلغ برآورد اوليه اجراي كار حدود  1/720/000/000 ريال مي باشد

 

 

 

*تاريخ بازگشايي پاكات روز دو شنبه مورخ1399/03/12  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

 

 

 

 

 

                                                                        

 

                                                                   روابط عمومي شهرداري شهباز