استعلام پیاده روسازی معابر شهر

on .

 

                                                                                                                                   ***بسمه تعالي***

 

این شهرداری در نظر دارد براساس مجوز شماره 125/ش ش  مورخ 99/02/14  شورای اسلامی شهر شهباز انجام عمليات احداث پياده رو سازي معابر سطح شهر شهباز  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .، لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 1399/03/19 لغايت مورخ 1399/03/24به دبيرخانه شهرداري مراجعه و اسناد را دريافت  نمايند. و نيز آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 14:30 مورخ 1399/03/25 به  دبير خانه شهرداري مي باشد.

 

 

 

*مبلغ برآورد اوليه اجراي كار حدود  3/000/000/000 ريال مي باشد

 

 

 

*تاريخ بازگشايي پاكات روز دو شنبه مورخ1399/03/26  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

 

 

 

 

 

                                                                        

 

                                                                  روابط عمومي شهرداري شهباز