استعلام جدولگذاری و پل سازی

on .

 

                                                                                                                                   ***بسمه تعالي***

 

این شهرداری در نظر دارد براساس مجوز شماره 58/ش ش  مورخ 31/1399/01  شورای اسلامی شهر شهباز انجام عمليات اجرای جدولگذاری و پل سازی در سطح شهر شهباز به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .، لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 1399/03/25 لغايت مورخ 1399/03/29به دبيرخانه شهرداري مراجعه و اسناد را دريافت  نمايند. و نيز آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 14:30 مورخ 1399/03/31 به  دبير خانه شهرداري مي باشد.

 

 

 

*مبلغ برآورد اوليه اجراي كار حدود  3/000/000/000 ريال مي باشد

 

 

 

*تاريخ بازگشايي پاكات روز يك شنبه مورخ1399/04/01  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

 

 

 

 

 

                                                                        

 

                                                  روابط عمومي شهرداري شهباز