بازدید استاندارمحترم از بلوار ورودی شهر شهباز

on .

بازدید استاندار محترم استان مرکزی و هیأت همراه از بلوار ورودی شهر شهباز