کمک مومنانه

on .

گزارش تصویری از رزمایش مواسات و کمک مؤمنانه در شهر شهباز و توزیع بسته های غذایی بین نیازمندان شهر طی چند مرحله