فاصله گذاری اجتماعی

on .

تهیه و نصب بنر بمنظور اطلاع رسانی جهت رعایت موارد پیشگیری و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی