آگهی مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر نوبت دوم

on .

 

 

 

بسمه تعالی

 

آگهی مناقصه عمومی

 

شهرداری شهباز در نظر دارد براساس مجوز شماره85 مورخ 14 /1399/02 انجام عمليات  ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

الف-موضوع مناقصه:

 

انجام عمليات خاکبرداری، زیرسازی به صورت ماشینی طبق مشخصات فنی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی کارفرما به متراژ حدود 29000 مترمربع

 

انجام عمليات قیرپاشی و آسفالت معابر سطح شهر به صورت ماشینی  طبق مشخصات فنی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی کارفرما به متراژ حدود 17000 مترمربع

 

ب-شرایط مناقصه :

 

1-برآورد اولیه پروژه 19/000/000/000ریال می باشد.

 

2-ارائه تضمین شرکت درمناقصه به میزان 950/000/000ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب794982967  نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری شهباز  الزامیست.

 

 3-کلیه شرکت کنندگان می بایست دارای گواهینامه صلاحیت دار پیمانکاران حداقل دارای رتبه 5 راه و باند و ظرفیت خالی جهت عقد قرارداد باشند.

 

 4- شرکت کنندگان می بایست کلیه شرایط و ضوابط مربوط به شرکت در مناقصات دولتی و شهرداری ها را دارا بوده و قوانین و دستورالعملهای مربوطه را رعایت نمایند.

 

5-مدت زمان اجرای کار دو  ماه می باشد.

 

6-متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ1399/04/11 از دبیرخانه شهرداری شهباز دریافت نمایند.

 

7-آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  تا ساعت 14:30 مورخ 1399/04/21 می باشد.

 

8-تاریخ بازگشایی مورخ 1399/04/22 در حضور اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری می باشد.

 

9-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 

10- محل دریافت اسناد مناقصه دبيرخانه شهرداري شهباز  می باشد.

 

*ضمناً شرکت کنندگان در صورت نیاز جهت دریافت اطلاعات کامل تر به شهرداری شهباز مراجعه نمایند.

 

   روابط عمومي شهرداری شهباز