آگهی مناقصه مرمت و بازسازی حمام تاریخی

on .

**بسمه تعالی **  

این شهرداری در نظر دارد انجام عملیات مرمت و بازسازی حمام تاریخی شهر شهباز را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ 1399/07/19 لغایت مورخ 1399/07/22 از سامانه تدارکات الکترونیکی دریافت نمایند . و نیز آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 14:30 مورخ 99/07/23 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد .

* مبلغ برآورد اولیه اجرای کار حدود 500/000/000 ريال می باشد .

*تاریخ بازگشایی پاکات روز پنجشنبه مورخ 1399/07/24 در حضور اعضای کمیسیون معاملات شهرداری می باشد .

* متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 38233521-086 تماس حاصل نمایند .

    

 

                                                                                                     روابط عمومی شهرداری شهباز