شهرداری شهباز در نظر دارد بر اساس مجوز ۲۱۷/ش ش مورخ ۹۷/۲/۲۰ و نیز مجوز شماره ۳۳۰/ش ش  مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ،شورای اسلامی شهر شهباز انجام عملیات زیر سازی و آسفالت معابر شهر شهباز را از طریق مناقصه عمومی بر اساس فهرست بهای تجمیعی راه و باند سال ۱۳۹۷ بدون هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت مصالح به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ لغایت مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ به سامانه تدارکات الکترونیکی مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. آخرین مهلت ارایه پیشنهادات تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ در سامانه فوق میباشد.

* مبلغ برآورد اولیه ۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ريال میباشد.

* مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۵% قیمت به مبلغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ريال میباشد که به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز نقدی به شماره حساب ۷۹۴۹۸۲۹۶۷ نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری شهباز اقدام نمایند.

* تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ در حضور اعضای کمیسیون معاملات شهرداری می باشد.

* متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۳۸۲۳۳۵۲۱-۰۸۶ تماس حاصل نمایند.

((روابط عمومی شهرداری شهباز))

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید