هفته بسیج گرامی باد.

on .

بسیج سپاهی است مسلّح به ایمان و مجهّز به عشق.
  هفته بسيج گرامی باد.