سرکشی شهردار ازمحل دفن پسماند و گزارش مشکلات مربوطه به رییس محترم اداره محیط زیست شهرستان شازند

on .

سرکشی شهردار شهباز به اتفاق مسوولین از محل دفن پسماند و گزارش مشکلات مربوطه به رییس محترم اداره محیط زیست شهرستان شازند