انجام مانور اطفاء حریق و پیشگیری از زلزله در کانون پرورش فکری کودکان شهر شهباز

on .

انجام مانور آموزشی اطفاء حریق و ایمنی در برابر زلزله در راستای هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی، در کانون پرورش فکری کودکان شهر شهباز، توسط پرسنل واحد آتشنشانی و ایمنی شهر شهباز در مورخ 96/10/6 صورت پذیرفت.