بازدید شهردار شهباز مهندس یادگاری از سطح شهر

on .

بازدید میدانی مورخ 97/5/27 مهندس یادگاری به همراه مسئول واحد عمرانی شهرداری از پروژه های  عمرانی سطح شهر به منظور بررسی و رفع نواقص و نظارت دقیق بر روند اجرایی پروژه ها با هدف تحقق خواسته ها و افزایش رضایتمندی شهروندان محترم. در این بازدید شهردار محترم ضمن تاکید بر موضوع تسریع در اجرای پروژه هایی که به ناچار باعث سد معبر و سختی تردد شهروندان می گردد مهمترین اصل اجرای پروژه های عمرانی  را دقت در اجرای با کیفیت و فنی دانستند.