آگهی استعلام

on .

آگهي استعلام

شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد مجوز شماره 217/ش ش مورخ 1397/2/20 شوراي اسلامي شهر شهباز انجام اجراي عمليات  زير سازي معابر اصلي و فرعي  سطح شهر شهباز را  طبق مشخصات فني،و نقشه ها و دستور كار ابلاغي از سوي شهرداري از طريق استعلام بها و بدون هيچگونه تعديل و مابه التفاوت به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايند. ، لذا متقاضيان مي توانند اسناد استعلام را حداكثر تا پايان ساعت 19 مورخ 1397/6/13 از سامانه تداركات الكترونيكي دولت دريافت نمايند.و نيزمهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت 19 مورخ 1397/6/14 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت      مي باشد.

 

  *قيمت  پايه 1/860/000/000 ريال مي باشد

 *تاريخ بازگشايي پاكات روز پنج شنبه مورخ 1397/6/15  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري شهباز مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

 

 

روابط عمومي شهرد اري  شهباز