آگهی استعلام

on .

***بسمه تعالي***

شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد مجوز شماره 49 مورخ1397/11/14شوراي اسلامي شهر شهباز نسبت به انجام  خريد  دستگاه توليد قطعات بتني اقدام نمايند. ، لذا متقاضيان مي توانند اسناد استعلام را حداكثر تا پايان ساعت 19 مورخ1397/12/20 از سامانه تداركات الكترونيكي دولت دريافت نمايند.و نيزمهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت 19 مورخ 1397/12/25 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد.

 

رديف

نام دستگاه

  مدل

مشخصات

1

توليد قطعات بتني

 1397

PM509IR-موتور ويبراتور2800 دور در دقيقه-موتور هيدروليك اصلي دستگاه 1400 دور در دقيقه و رباط 1400 دور در دقيقه-موتور زنجير باند 40 دور در دقيقه –چيدمان اتوماتيك و.......

             

 

*ارائه تضمین شرکت دراستعلام خريد دستگاه توليد قطعات بتني به میزان 360/000/000ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب794982967  نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری شهباز  الزامیست.

 *تاريخ بازگشايي پاكات روز يكشنبه مورخ 1397/12/26  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

  

 روايط عمومي شهرد اري شهباز