آگهی استعلام خرید دوربین

on .

                                                                                                                                   ***بسمه تعالي***  

این شهرداری در نظر دارد براساس مجوز شماره 484/ش ش  مورخ 1398/05/08   شورای اسلامی شهر شهباز انجام عمليات خريد و نصب واجراي دوربين مداربسته در سايت اداري شهرداري به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 1398/07/14 لغايت مورخ  1398/07/17به دبيرخانه شهرداري مراجعه و اسناد را دريافت  نمايند. و نيز آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 14:45 مورخ 1398/07/20به  دبير خانه شهرداري مي باشد.

 

*تاريخ بازگشايي پاكات روز يك شنبه مورخ1398/07/21   در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

 

 

                                                                        

                    روابط عمومي شهرداري شهباز