بازدید شهردار از سطح شهر

on .

بازدید شهردار محترم از پروژه های در دست اقدام ، معابر و جداول سطح شهر بمنظور رفع نواقص و برنامه ریزی جهت ساماندهی مطلوب