آگهی استعلام خط کشی معابر

on .

 

                                                                                                                                   ***بسمه تعالي***     

این شهرداری در نظر دارد براساس مجوز شماره 76  مورخ 1398/10/08   شورای اسلامی شهر شهباز انجام عمليات خط كشي معابر اصلي و فرعي شهر  شهباز به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .، لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 1398/11/20 لغايت مورخ 1398/11/26به دبيرخانه شهرداري مراجعه و اسناد را دريافت  نمايند. و نيز آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 14:30 مورخ 1398/11/27 به  دبير خانه شهرداري مي باشد.

 

*مبلغ برآورد اوليه اجراي كار حدود  830/000/000 ريال مي باشد

 

*تاريخ بازگشايي پاكات روزدو شنبه  مورخ1398/11/28  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

 

 

                                                                        

                    روابط عمومي شهرداري شهباز