آگهی مناقصه احداث دیوار رودخانه سطح شهر

on .

 

 

 

بسمه تعالی

 

آگهی مناقصه عمومی

 

شهرداری شهباز در نظر دارد براساس مجوز شماره85 مورخ 14 /1399/02 شوراي اسلامي شهر شهباز انجام عمليات  ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

الف-موضوع مناقصه:

 

انجام عمليات انجام   فاز 2 احداث ديوار رودخانه شهر شهباز

 

ب-شرایط مناقصه :

 

1-برآورد اولیه پروژه 000/000/5/000 ریال می باشد.

 

2-ارائه تضمین شرکت درمناقصه به میزان 250/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب794982967  نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری شهباز  الزامیست.

 

 3-کلیه شرکت کنندگان می بایست دارای گواهینامه صلاحیت دار پیمانکاران حداقل دارای5 رتبه  ابنيه ، راه و باند و يا آب وظرفیت خالی جهت عقد قرارداد باشند.

 

 4- شرکت کنندگان می بایست کلیه شرایط و ضوابط مربوط به شرکت در مناقصات دولتی و شهرداری ها را دارا بوده و قوانین و دستورالعملهای مربوطه را رعایت نمایند.

 

5-مدت زمان اجرای کار دو  ماه می باشد.

 

6-متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ1399/03/21 از دبیرخانه شهرداری شهباز دریافت نمایند.

 

7-آخرین مهلت تحویل پیشنهادات  تا ساعت 14:30 مورخ 1399/03/31 می باشد.

 

8-تاریخ بازگشایی مورخ 01/04/1399 در حضور اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری می باشد.

 

9-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 

10- محل دریافت اسناد مناقصه دبيرخانه شهرداري شهباز  می باشد.

 

*ضمناً شرکت کنندگان در صورت نیاز جهت دریافت اطلاعات کامل تر به شهرداری شهباز مراجعه نمایند.

 

   روابط عمومي شهرداری شهباز