مرمت حمام تاریخی شهر

on .

بازدید شهردار آقای مهندس یادگاری و اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه مرمت حمام تاریخی شهر