***بسمه تعالي*** 

شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد مجوز شماره ‌۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ شوراي اسلامي شهر شهباز يك دستگاه ميني لودر خود را از طريق مناقصه عمومي به شرح ذيل خريداري نمايد، لذا متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر،بازديد و دريافت برگ شرايط و درخواست شركت در مناقصه و تسليم پيشنهادات خود از تاريخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ لغايت پايان وقت اداري مورخ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ از ساعت ۸ صبح الي ۱۴:۳۰ به استثناء ايام تعطيل به نشاني شهر شهباز، شهرداري شهباز واحد اداري مراجعه نمايند. متقاضيان ميتوانند در صورت تمايل در جلسه بازگشايي پاكات شركت نمايند.

 *مبلغ سپرده شركت در مناقصه ۵% قيمت پايه به مبلغ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال  مي باشد.كه به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر و يا واريز نقدي به شماره حساب ۷۹۴۹۸۲۹۶۷ بانك كشاورزي به نام شهرداري شهباز اقدام نمايند.

 *تاريخ بازگشايي پاكات روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن۳۸۲۳۳۵۲۱-۰۸۶ تماس حاصل نمايند.

قيمت پايه (ريال)

سال ساخت

مشخصه هاي فني

تعداد

نام دستگاه

رديف

۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۹۸

ظرفيت ۵/۱ تن(يك ونيم تن)مجهز به كابين فول و كنترل كننده كامل هيدروليك و...(پيوست برگه استعلام)

۱

ميني لودر

۱

 

 

                                   

 

                                                                                                                                                        روابط عمومي                            

                                                                                                    شهرداري شهباز                                                                          

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید