بسمه تعالی

 

آگهی مناقصه عمومی

 

شهرداری شهباز در نظر دارد براساس مجوز شماره۸۷ مورخ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ شورای اسلامی شهر انجام امور ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

الف-موضوع مناقصه:انجام امور مربوط به خدمات شهری(شامل جمع آوری پسماند،تنظیف روزانه معابر،جداول و...)و فضای سبز(شامل آبیاری،علف چینی،بیل زنی و حفظ و نگهداری فضای سبز و...) سطح شهر شهباز در سال جاری به مدت۱۲ماه

 

ب-شرایط مناقصه :

 

۱)     نوع قرارداد به صورت حجمی می باشد.

 

۲)    در شرح اساسنامه کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست وظایف مربوط به خدمات شهری و فضای سبز قید شده باشد.

 

۳)   مبلغ برآورد مناقصه بدون احتساب مالیات برارزش افزوده برای هر ماه ۱/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال(يك ميلياردوهفتصدو پنجاه  میلیون ریال) و برای ۱۲ماه ۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال(بيست ويك میلیارد ریال) می باشد.

 

۴)   پیمانکاران می بایست دارای صلاحیت فنی و ایمنی از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی بوده و مدارک آن را به پیوست ارائه نمایند همچنین برگزاری دوره های آموزشی مستمر و نظارت بر رعایت اصول ایمنی حین کار برای کارگران الزامی می باشد.

 

۵)   متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ از دبیرخانه شهرداری شهباز دریافت نمایند.

 

۶)   آخرین مهلت تحویل  و بازگشت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ۱۳۹۹/۰۴/۲۵  به دبیرخانه شهرداری شهباز می باشد.

 

۷)   تاریخ بازگشایی اسناد مورخ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ می باشد.

 

۸)   قیمت پیشنهادی می بایست تا مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ اعتبار داشته باشد.

 

۹)    متقاضیان می بایست مبلغ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به شماره حساب ۷۹۴۹۸۲۹۶۷بانک کشاورزی به نام شهرداری شهباز بابت سپرده شرکت در مناقصه همراه اسناد ارائه نمایند.

 

۱۰)  سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 

۱۱)  شرکت کنندگان می بایست کلیه شرایط و ضوابط مربوط به شرکت در مناقصات دولتی و شهرداری ها را دارا بوده و قوانین و دستورالعملهای مربوطه را رعایت نمایند.

 

*ضمناً شرکت کنندگان در صورت نیاز جهت دریافت اطلاعات کاملتر به شهرداری شهباز مراجعه نمایند.

 

 

 

روابط عمومی شهرداری شهباز

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید