شهرداري شهباز در نظر دارد مناقصه عمومی  انجام خرید بالابر تلسکوبی قابل نصب بر روی شاسی نیسان  به شماره (۴۰۰/۶۰۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدر www.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۴:۳۰روز  چهار شنبه تاریخ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴:۳۰روز شنبه تاریخ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰ روز یکشنبه تاریخ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

متقاضیان می بایست مبلغ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به شماره حساب ۷۹۴۹۸۲۹۶۷بانک کشاورزی به نام شهرداری شهباز بابت سپرده شرکت در مناقصه در سامانه فوق بارگذاری و اصل ضمانت نامه و فیش بانکی را قبل از بازگشایی تحویل شهرداری نمایند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس: استان مركزي –شهرستان شازند-شهر شهباز –شهرداري شهباز و تلفن:۰۸۶۳۸۲۳۳۵۲۱

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱۹۳۴

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید